Yến Sào Malyasia

Yến Mã Lai. Tổ nhỏ hơn, đen hơn và hàm lượng dinh dưỡng kém hơn